Them

Zpět

KING DIAMOND - Them (1988)


Out from the Asylum (Venku z ústavu)

-Look, the old bitch is back- Hele, stará mrcha je zpátky.
- yeah, finally we'll get some company again, the attic room has been locked up for far too long - Jo, konečně budeme mít zase nějakou společnost, podkrovní pokoj byl zamčený už příliš dlouho.
- just like the old bitch herself - Stejně jako ta stará mrcha.
- she's on time though - Ale chodí včas.
- why that silly wheelchair- Proč to hloupé kolečkové křeslo?
- Oh she's pretending as always- Oh, předstírá jako vždycky.
- but she does make a good cup of tea- Ale dělá dobrý čaj.

Oh My God she's here.Panebože, je tady.
Missy, listen to what Mother says:Missy, poslouchej co ti matka říká:
Now You be good to Grandma; and remember she's been away on a long vacation. Teď buď na babičku hodná; a nezapomeň, že byla pryč na dlouhých prázdninách.
That goes for You too KingTo platí i pro tebe, Kingu.
And stop playing that thing. A přestaň hrát tu věc.
Answer the doorBěž otevřít!Welcome Home (Vítej doma)

Grandma' welcome home...Babi vítej doma...
You have been gone for far too longByla jsi tak strašně dlouho pryč.
Is this a dream, are You really back?Je to snad sen, jsi skutečně zpátky?

Let me help You out of the chair...Pomůžu Ti z toho křesla...
Grandma'Babičko.
Let me touch You, let me feel... AhhhNech mě, ať se Tě dotknu, nech mě cítit... Ah

'Grandma' take a lookBabi, podívej se.
What do You think of the houseCo si myslíš o domě
and the silvery moon? a stříbrném měsíci?
We are going to repaint the front door soonUž brzy přemalujeme vchodové dveře.

Let me help You out of the chair...Pomůžu Ti z toho křesla...
Grandma'Babičko.
Let me touch You, let me feel... AhhhNech mě, ať se Tě dotknu, nech mě cítit... Ah

Kytarové sólo: Pete


Wait till You see Your room up in the atticPočkej až uvidíš svůj pokoj nahoře v podkroví.
Prepared just like You said, without a bedJe připravený přesně jak si chtěla, bez postele
You will find Your rocking chairNajdeš tam své houpací křeslo
and the tea pot that Missy founda konvičku na čaj co našla Missy.

Let me help You out of the chair...Pomůžu Ti z toho křesla...
Grandma'Babičko.
There is someone waiting for You,Někdo tu na tebe čeká,
now come along pospěš si.

Missy and Mother,Missy a matka,
they are dying to meet You umírají touhou setkat se s tebou.
How strange... she's spoken no word...Divné... neřekla ani slovo...
I wonder Grandma'! Are You all right?Babi zajimálo by mě! Jsi v pořádku?

Kytarové sólo: Andy


Grandma' what was it likeBabi jaké je to
to be on that holiday site být na dovolené?
"Oh it could have been worse"Oh mohlo to být horší,
but with "THEM" by my side ale s NIMI po mém boku to šlo,
In the twilight "THEY" sang za soumraku zpívali
all the old lullabies"všechny ty staré ukolébavky."
Grandma' who are "THEY"... Babi kdo jsou ONI?
"Never mind You dirty little brat""Nestarej se ty malej špinavej spratku."

"Let us go inside,Pojďme dovnitř,
something's on "THEIR" mindněco se JIM honí hlavou.
"THEY" are still alive,Jsou stále naživu,
can You feel "THEIR" eyes můžeš cítit JEJICH oči.
Can You feel "THEIR" eyes?Cítíš JEJICH oči?
Now that You are stuck with me YouTeď když ses na mě nalepil,
better be my friend.buď raději můj přítel.The Invisible Guests (Neviditelní hosté)

Kytarové sólo: Pete, Andy


Late that night I awoke from My sleepPozdě v noci jsem procitl ze spánku,
Hearing unknown voices laughing insaneslyšíc šílený smích neznámých hlasů..
Grandma' was one, Oh it's comingJeden z nich byl babíččin, přicházelo to
from the room next to minez vedlejšího pokoje.
It's Grandma' room...To je babiččin pokoj...
the invisible guestsNeviditelní hosté.

Kytarové sólo: Pete


As I stood there alone in the darkJak jsem tam stál sám ve tmě,
Peeking through the keyhole,nakukoval jsem klíčovou dírkou.
couldn't believe My eyesNemohl jsem věřit svym očím.
I'd never seen anything like it,Nikdy jsem neviděl nic takového,
only Grandma' was inside the roomvevnitř byla jen babička.
Speaking to no one...Mluvila k nikomu...
the invisible guestsNeviditelní hosté.

Cups were rising in thin air Šálky se vznášely ve vzduchu
and then emptied on the floora pak se vyprazdňovaly na podlahu.
Suddenly the door was openNajednou se otevřely dveře
and Grandma' saida babička řekla:
"Do come in My little friend""Pojď dál, můj malý příteli."

Kytarové sólo: Andy


Missy and Mother Missy a matka
were sleeping downstairsspaly dole.
If they could see meKdyby mě tak viděly
in Grandmother's chairv babiččině křesle.

Kytarové sólo: Andy


Grandmother said: Babička řekla:
"Look Me deep in the eyes "Pohlédni mi hluboko do očí.
You will forget what you saw Zapomeň, co jsi zde viděl
here tonight"dnes v noci."

"I will let You in on the secret"Zasvětím tě do tajemství
of this housetohoto domu,
The secret of Amon... tajemství Amona...
that's what we call this houseTak nazýváme tento dům.
Now I want you to go back to sleep,Teď chci, abys šel zase spát,
now go back to sleep My dear"jdi zase spát, drahoušku."
The invisible guestsNeviditelní hosté.

Kytarové sólo: Andy, Pete, Andy, Pete


Cups were rising in thin air Šálky se vznášely ve vzduchu
and then emptied on the floora pak se vyprazdňovaly na podlahu.
Suddenly the door was openNajednou se otevřely dveře
and Grandma' saida babička řekla:
"Now you must go back to sleep""Teď musíš jít zase spát."

"Go to sleep"..."Jdi spát"...
"Go to sleep"..."Jdi spát"...
"Go to sleep"..."Jdi spát"...

Missy and Mother Missy a matka
were sleeping downstairsspaly dole.
If they could see meKdyby mě tak viděly
in Grandmother's chairv babiččině křesle.Tea (Čaj)

On the following Friday Následující pátek,
as I turned out the lightkdyž jsem zhasl světlo,
Grandma' came přišla babička
and knocked at My door a zaklepala na moje dveře.
"Wake up King, wake up My dear"Vstávej, Kingu, probuď se, drahoušku.
I am gonna show YouUkážu Ti
about the house of Amon" vše o domě Amonově."

It is time for tea, it is time againJe čas na čaj, opět je čas.

"Even Your mother is present"I Tvá matka je přítomna
We made her sleep Nechali jsme ji spát
in My rocking chair"v mém houpacím křesle."
At first I felt really scaredNejdřív jsem se opravdu bál,
but there was no reason toale nebyl k tomu žádný důvod,
As I saw the knife sneaking out ačkoliv jsem viděl nůž klouzající
from Grandmother's dressz babiččiných šatů.
Then it cut a tiny wound Pak vyřízl ranku
in My mother's little handna matčině drobné ruce.

It is time for tea, it is time againJe čas na čaj, opět je čas

Kytarové sólo: Andy, Pete, Andy, Pete


"Blood was running into the tea pot,"Krev vtekla do konvice s čajem,
then I heard "THEM" laugha v tom jsem uslyšel, jak se 'ONI' smějí.
"A bit of this in a cup of tea, is what it"Trochu tohoto v šálku čaje, to je to,
takes to set "THEM" freeco je potřeba k JEJICH osvobození.
You will hear "THEM" telling storiesUslyšíš JE vyprávět příběhy
from far beyond this earth"ze zemí za hranicemi tohoto světa."
What I saw and what I heardTo, co jsem viděl a slyšel,
made me want to stay and learnmě donutilo zůstat a učit se.

I really hope this dream will never end,Vážně doufám, že tento sen nikdy neskončí,
it's hard to describe the kind of feeling je těžké popsat ten pocit,
that went on in My mindkterý se mi honí hlavou.
A paradiseRáj.

Kytarové sólo: Pete, Andy


Hearing "THEIR" stories Slyšet JEJICH příběhy
and feeling "THEIR" warmtha cítit JEJICH vřelost.
We laughed with tears in our eyesSmáli jsme se se slzami v očích.
From the first cup of tea,Od prvního šálku čaje
to the last drop of bloodaž po poslední kapku krve.
Nothing seemed to matterZdálo se, že nezáleží
at allanymoreuž vůbec na ničem.
My Mother? She didn't exist to me,Moje matka? Ta pro mě neexistovala,
Oh I felt so heavenlyach, cítil jsem se tak božsky.

It is time for tea, it is time againJe čas na čaj, opět je časMother's Getting Weaker (Matka slábne)

Tonight would be the last nightDnešní noc byla poslední,
that we had our tea kdy jsme si dali čaj.
That bloody tea,Ten krvavý čaj,
which sent us into ecstasy který nás přivedl do extáze.
Yesterday Mother complained,Včera si matka stěžovala,
feeling dizzy, all in pain že se jí točí hlava, že ji všechno bolí.

"Mother's getting weaker,Matka chřadne,
looking paler day by day vypadá den ode dne bledší.

As morning came,Když přišlo ráno,
she could not make it out of bed nemohla vstát z postele.
And Grandma's spell was gettingA babiččino kouzlo se jí vrylo
straight into her head přímo do hlavy.
Not a single word,Neřekla ani slovo,
she didn't seem to be alive.zdálo se, že nežije.

"Mother's getting weaker,Matka chřadne,
looking paler day by day vypadá den ode dne bledší.

Then Missy came in Pak přišla Missy
and she led me bythe hand a vedla mě za ruku.
I didn't want to go, Nechtěl jsem jít,
Oh but I should have known ach ale měl jsem to vědět.
Mother was barely conscious,Matka byla sotva při vědomí,
why should I care proč bych se o to měl starat.
Just looking forwardJen se těším
to the next ordeal na další utrpení.

Kytarové sólo: Andy, Pete, Andy


I think I heardMyslím, že jsem slyšel,
My sister begging me to stay jak mě sestra prosí, abych zůstal.
She gave me the phone,Dala mi telefon,
so I could call someone for helpabych mohl zavolat někomu o pomoc.
I simply let go of her hand,Prostě jsem pustil její ruku
then I cut the wire a pak jsem přestřihl kabel.

Missy was cryingMissy plakala,
as I left them both behind když jsem obě nechal za sebou.
And Mother's getting weaker,A matka slábne.
Missy shouted at My back:Missy mi křičí za zády:
"I hate You""Nenávidím Tě."Bye, Bye Missy (Pá, pá Missy)

Tea time Monday night,Čas na čaj, pondělní noc,
I was waiting passing timečekal jsem, čas plynul.
Then from the hallway,V tom jsem z chodby
I saw Mother in her nightgownuviděl matku v noční košili,
Swaying up the stairs,plahočící se do schodů,
up the stairs, it seemed so unrealdo schodů, zdálo se to tak neskutečné.
I knew Grandma' had sent "THEM" again,Věděl jsem, babička znovu poslala JE,
the invisible friendsneviditelné přátele.

A little later in the middle of teaO něco později uprostřed čaje
we came close to ecstasyjsme se přiblížili k extázi.
"THEY" were telling tales from beyondONI vyprávěli příběhy ze záhrobí,
when Grandma' rosekdyž se babička zvedla.

She opened the door,Otevřela dveře
and there was Missy a v nich stála Missy.
Seeing Mother in Grandmother's chair,Když uviděla matku v babiččině křesle,
she went into tearsrozplakala se.

Missy was screamingMissy křičela
"What have You done,"Co jsi to udělala,
what have you done to My Ma".co jsi to udělala mé mámě."
crying louder now. plakala teď ještě hlasitěji.
"We better get rid of her,"Raději se jí zbavíme,
She's too young anyway",stejně je moc mladá",
it was Grandma' who spokebyla to babička, kdo promluvil.

"Bye, bye Missy, be gone forever"Pá, pá Missy, odejdi navždy.
The beautiful fireplace in the kitchenTen krásný krb v kuchyni
will do"bude stačit."

Kytarové sólo: Andy, Pete


I saw Missy struggling Viděl jsem, jak se Missy potýká
in Grandma' wrinkled handss babiččinýma vrásčitýma rukama.
"Oh No, let me be, Oh No Please No"Ach ne, nech mě být, Ach ne, prosím, ne.
Grandma' PleaseBabičko, prosím.
Aagh Grandma' You're hurting me.Aagh babičko ubližuješ mi.

Don't touch me or I'll break it, Nedotýkej se mě, nebo to rozbiju,
I've got the tea pot, I'll do it anyway"mám tu konvici s čajem, stejně to udělám."

I saw liquid spreading,Viděl jsem, jak se tekutina rozlévá,
the bloody tea all over the floor krvavý čaj po celé podlaze.
Now I heard "THEIR" voices,Nyní jsem slyšela JEJICH hlasy,
some kind of demon growlsjakési démonické vrčení.
DIE - SHE BROKE AMONCHCÍPNI - Rozbila AMON
AMON - DIEAMON - CHCÍPNI

Kytarové sólo: Pete, Andy


"THEY" dropped "THEIR" tea cups,ONI upustili SVÉ šálky s čajem,
Grandma' stood stillBabička stála na místě
forced by invisible handsdržena neviditelnýma rukama.
Missy wentdown the stairsMissy šla po schodech dolů.
As I waved her goodbye,Když jsem jí mával na rozloučenou,
Missy was sobbing awayMissy vzlykala.

Will I ever see her again,Uvidím ji ještě někdy,
Bye bye Missy, don't be afraidSbohem Missy, neboj se.A Broken Spell (Zlomené kouzlo)

I stumbled out of Grandma's room,Vypotácel jsem se z babiččina pokoje,
down the stairs and out of the housedolů po schodech a ven z domu.
Once outsideJakmile jsem vyšel ven,
I felt My mind cítil jsem, jak moje mysl
begin to fight a battle for controlzačíná bojovat o kontrolu.

With the tea pot broken I kind of realizedS rozbitou konvicí jsem si tak nějak uvědomil,
That "THEIR" power was less here,Že JEJICH moc je tady menší,
here on the outsidetady venku.

I fell to my knees in hazinessV mlze jsem padl na kolena
And I looked in through the windowa podíval jsem se oknem dovnitř
to the cellardo sklepa.

Things were moving down there,Dole se něco hýbalo,
"THEY" were searching for somethingONI něco hledali.
And "THEY" really found it,A ONI to opravdu našli,
the big axe was flyingvelká sekera letěla vzduchem.

Flying out through the cellar doorLetěla sklepními dveřmi
Up the stairs to the kitchen...po schodech nahoru do kuchyně...
Then I passed outPak jsem omdlel.

Kytarové sólo: Andy


The next thing I remember seeingDalší věc, kterou si pamatuji,
was the smoke coming from the chimney byl kouř vycházející z komína.
I soon realizedBrzy jsem si uvědomil,
the smoke I saw že kouř, který jsem viděl,
was actually... Oh No! bylo ve skutečnosti... Ach ne!
All there was left of Missy and her dressvše co zbylo z Missy a jejich šatů.
Poor little girlChudák holčička.

Kytarové sólo: Pete


The spell was broken,Kouzlo bylo zlomeno,
I really felt the changeopravdu jsem pocítil změnu,
As my mind and bodyjak se má mysl a tělo
became one again spojily znovu v jedno.

The moon was alive Měsíc byl živý,
with its silvery eyesvým stříbrným okem
Staring righthleděl přímo
into My evil heartdo mého zlého srdce.

I went back to see Vrátil jsem se, abych se podíval,
if My Grandma' was still therejestli tam moje babička ještě je.
Waiting for me in the attic...Čeká na mě na půdě...
Oh I hate that bitch Ach, jak tu mrchu nenávidím.The Accusation Chair (Křeslo pro obžalované)

I kind of knew thatTak nějak jsem věděl,
she would be waiting for me in her room že na mě bude čekat ve svém pokoji.
With a sick smile she told meS úchylným úsměvem mi řekla,
not to be a fool abych nebyl blázen.
Her eyes went hard,Její oči ztvrdly,
staring right into My brain zíraly přímo do mého mozku.
But I convinced herAle přesvědčil jsem ji,
that I was feeling real fine že se cítím opravdu dobře.

Oh, I was lying... Oh, lhal jsem...
seeing the look in her eyesvidíc ten pohled v jejích očích.
Clearing My mind was importantVyčistit si mysl bylo důležité.

She believed everything I saidVěřila všemu, co jsem řekl.
And then she asked me if I would helpA pak se mě zeptala, jestli bych jí pomohl
to bring her outsidea vyvezl ji ven.

Oh, I was lucky... Měl jsem štěstí...
"let us stay for awhile" she said"Zůstaňme na chvíli", řekla.
"Bathing ourselves in the moonlight""Vykoupeme se v měsíčním světle"

So there she was, unprotected by "THEM"Tak tam byla, nechráněná JIMI.
I grabbed her cane, and tore it out of her handPopadl jsem její hůl a vytrhl jí ji z ruky.
"No way, You're not going to escape""V žádném případě, ty mi neutečeš."

"Now that I've got You..."Teď, když jsem Tě dostal
here You will pay for Your deedsbudeš platit za své činy.
Your sick mind has come to an end now"Tvá zvrácená mysl nyní dospěla ke konci."

"Stop it""Přestaň"

Kytarové sólo: Andy, Pete


Nowhere to hide, Grandma' had diedNebylo se kam skrýt, babička zemřela.
Alone in the nightSám v noci.
And "THEY" were waiting for meA ONI na mě čekali,
waiting insidečekali uvnitř
Hoping that I would come back ina doufali, že se tam vrátím.
But I just ran awayAle já jsem prostě utekl.
Into the woods, as far as I couldDo lesa, nejdál jak jsem mohl.
I saw "THEIR" eyesViděl jsem JEJICH oči.
And then I fainted again, going insaneA pak jsem znovu omdlel, zešílel jsem.
Dreaming that I was one of "THEM"...Snil jsem, že jsem jeden z NICH...

I hear "THEIR" voices all the timeStále slyším JEJICH hlasy.Them (Oni)

Instrumentálka

"King... Come out to us"Kingu... pojď k nám.
King... Remember the TeaKingu... Vzpomeň si na čaj.
We are stronger than youJsme silnější než ty.
You must return..."Musíš se vrátit..."Twilight Symphony (Soumračná symfonie)

Morning came and so did they,Přišlo ráno a s ním ony,
flying questions from the police otázky přilétající od policie.
I'm waiting here in an ambulanceČekám tady v sanitce
for Dr. Landauna Dr. Landaua,
To return and tell meaž se vrátí a řekne mi,
why they're taking me so far awayproč mě odvezli tak daleko.
"I did what I did "Udělal jsem, co jsem udělal,
and I'm glad I did, a jsem rád, že jsem to udělal,
'cos I could have been the...protože jsem mohl být...
I could have been the next in line"Mohl jsem být další v řadě."

Nobody found a trace of MissyPo Missy nikdo nenašel ani stopu.
I'd be the last to tell them anywayStejně bych byl poslední, kdo by jim to řekl.
How could I ever ever explainJak bych to mohl vysvětlit?

Now I hear "THEM" again, singingTeď JE zase slyším, zpívají.
Twilight symphony, twilightSoumračnou symfonii, soumračnou
I hear "THEM" again, singingZase JE slyším, zpívají
Twilight symphony, twilight Soumračnou symfonii, soumračnou.

Grandma' was dead with an open neckBabička byla mrtvá s otevřeným krkem.
Blood still runningKrev stále vytékala
from My open mouthz mých otevřených úst.
I knew they would blame it,Věděl jsem, že to svedou na mě,
they would blame it all on meže to všechno svedou na mě.
How could I ever ever explain Jak bych to mohl vysvětlit?

Now I hear "THEM" again, singingTeď JE zase slyším, zpívají.
Twilight symphony, twilightSoumračnou symfonii, soumračnou
I hear "THEM" again, singingZase JE slyším, zpívají
Twilight symphony, twilight Soumračnou symfonii, soumračnou.

Dr. Landau returned,Dr. Landau se vrátil
and I told him the storya já mu vyprávěl ten příběh.
"Are You mad or just insane?""Jsi blázen, nebo jenom šílenec?"
I tried anywayI tak jsem to zkusil
"You can take him away now, "Už si ho můžete odvést,
the boy has lost his mind."ten chlapec přišel o rozum."
Oh no noAch ne, ne.

Kytarové sólo: Andy


I haven't seen My MotherSvou matku jsem neviděl
since they took me away od doby, co mě odvedli.
And Dr. Landau wouldn't tell meA doktor Landau mi to neřekl.
He wouldn't tell me anythingNic mi neřekl.
Oh I'm back on the outsideAch, jsem zpátky venku.

Kytarové sólo: Pete


Time has caught up with me,Čas mě dohnal
and I must leave for the old house a já musím odejít do starého domu.
Yes I must leave nowAno, musím odejít
Grandma'... I'm comingBabičko... Už jdu.
I'm coming home nowUž se vracím domů
I'm coming home nowUž se vracím domůComing Home (Návrat domů)

"Grandma'?"Babičko?

"I knew it was You at the door,"Věděla jsem, že jsi to ty, kdo stojí u dveří.
I saw You from the window.Viděla jsem tě z okna
Now come inside My dear.Nyní pojď dovnitř, drahoušku.
It's good to see You again, Ráda Tě zase vidím,
despite what You did to MY throatnavzdory tomu, co jsi udělal MÉMU krku.
"THEY" are waiting upstairs.ONI čekají nahoře.
Come. Missy is there too.Pojď. Missy je zde taky.
She's sitting on Grandpa's lap.Sedí dědečkovi na klíně.
I bet You're dying for a cup of tea." Vsadím se, že umíráš touhou po šálku čaje."Phone Call (Telefonní hovor)

(Ring)(Zvonění)

King: "Hm...""Hm..."
Grandma: "Hello...Hello, King!""Ahoj...Ahoj, Kingu!"
King: "Who...who's this?""Kdo... kdo je to?"
Grandma: "It's your Grandmother!""Tady je tvoje babička!"
King: "Haha...you...you...your're dead!""Haha... ty... ty... ty jsi mrtvá!"
Grandma: "In a way, yes! Now listen!"Svým způsobem ano! A teď poslouchej!
Are You still there?"Jsi tam ještě?"
King: "I....I....I'm still here, Grandma! Yes!""Já....já....já jsem pořád tady, babi! Ano!"
Grandma: "Come to The Old House tonight...."Přijď dnes večer do Starého domu....
there's quite a few people here who'd love to see You!Je tu docela dost lidí, kteří by Tě rádi viděli!
HAHAHAHAHA........"HAHAHAHAHAHA........"
King: "Stop it!....BITCH!.....It's starting all over again!""Nech toho!....KURVA!.....Začíná to zase od začátku!"To whom it may concern.Těm, co to považují za důležité.
I am scared to death. 9 years ago they finally let me out, and I was just beginning to feel better. I am not Myself any longer. I guess You could not even recognize My face if You saw Me now. That phone call 2 hours ago has torn Me apart. It was Grandma. She invited Me back to the old house. I do not want to go back, but I must. Maybe You will understand My fear if I tell You what happened during My childhood.Jsem k smrti vyděšený. Před devíti lety mě konečně pustili ven a já jsem se právě začal cítit lépe. Už nejsem sám sebou. Myslím, že bys ani nepoznal mou tvář, kdybys mě teď viděl. Ten telefonát před dvěma hodinami mě roztrhal na kusy. Byla to babička. Pozvala mě zpátky do starého domu. Nechci se vrátit, ale musím. Možná pochopíš můj strach, když ti řeknu. co se stalo v mém dětství.
18 years ago I was living with My mother and My sister Missy in Grandma's old house. I had been told that Grandma was away on a long vacation, and that she would soon return. She did.Před 18 lety jsem žil s matkou a svou sestrou Missy v babiččině starém domě. Bylo nám řečeno, že babička odjela na dlouhou dovolenou, a že se brzy vrátí. A ona se vrátila.
I have later found out that she was actually being released from that same asylum. "She's insane", they said, when she kept on babbling about "THEM". I still cannot make up My mind about who really did separate Grandpa's head from his shoulders. You see, "THEY" were always so nice to Me.Později jsem zjistil, že ve skutečnosti byla propuštěna z téhož ústavu jako já. "Je šílená," řekli, když blábolila o NICH. Stále nemohu plně přijmout, kdo dědečkovi skutečně oddělil hlavu od ramen. Víte, ONI ke mně byli vždycky milí.
Anyway, time is short and I must leave for the old house. So here is what happened 18 years ago. And in case we never see each other again, at least You will know why.Každopádně času je málo a já musím odejít do starého domu. Takže tady máš, co se stalo před 18 lety. A pro případ, že bychom se už nikdy neviděli, alespoň Ty budeš vědět proč.
I bet we are going to have tea.Vsadím se, že si dáme čaj.

K.D. 3-12-87