The Number of the Beast

Popis

IRON MAIDEN - The Number of the Beast (1982)


Invanders (Vetřelci)

Longboats have been sighted the evidence of war has begunLodě byly spatřeny - důkaz, že válka se začala
Many Nordic fighting men their swords and shields all gleam in the sunMnoho bojujících seveřanů, jejich meče a štíty se lesknou na slunci
Call to arms defend yourselves get ready to stand and fight for your livesVolání do zbraně, braňte se, připravte se stát a bojovat za své životy!
Judgement day has come around so be prepared don't run stand your groundSoudný den obchází, tak se připravte, neutíkejte, držte pozice!

They're coming in from the seaPřicházejí od moře,
they've come the enemypřicházejí, nepřítel!
beneath the blazing sunPod pálivým sluncem
the battle has to be wonmusí být bitva vyhrána
Invaders ... PillagingNájezdníci ... drancují!
Invaders ... LootingNájezdníci ... plení!

Set ablaze the campfires alert the other men from inlandZapalte signální ohně, ať upozorníme další lidi z pevniny,
Warning must be given there's not enough men here for a standvarování musí být, nemáme dost mužů na udržení obrany
The Vikings are too many much, too powerful to take on our ownVikingů je přespříliš, jsou velmi mocní, aby si vzali náš majetek
We must have reinforcements we cannot fight this battle aloneMusíme obdržet posily, nemůžeme vést tuto bitvu sami

They're coming over the hillPřicházejí přes kopce
they've come to attackjdou na zteč
they're coming in for the killPřichází zabíjet
there's no turning backnení cesty zpět
Invaders ... FightingNájezdníci ... bojují!
Invaders ... MaraudingNájezdníci ... škodí!

Axes grind and maces clash as wounded fighters fall to the groundSekery, čepele a palcáty zní, když zranění padají k zemi,
Severed limbs and fatal woundings bloody corpses lay all aroundoddělené končetiny a vážně poraněná krvavá těla leží všude po zemi.
The smell of death and burning flesh the battle weary fight to the endZápach smrti a spáleného masa, bitva se blíží ke konci,
The Saxons have been overpowered victims of the mighty NorsemenSasové byli zdoláni obětmi mocných seveřanů.

You'd better scatter and runRaději se rozprchněte a utečte
the battle's lost and not wonBitva je prohraná a ne vyhraná
you'd better get awayLepší utéct
To fight another daya bojovat další den
Invaders ... RapingNájezdníci ... znásilňují!
Invaders ... PlunderingNájezdníci ... rabují!


Children of the Damned (Děti prokletých)

He's walking like a small childKráčí jako malé dítě
But watch his eyes burn you awayAle sleduj jeho oči jak tě propalují
Black holes in his golden stareČerné díry v jeho zlém, upřeném pohledu
God knows he wants to go homeA jen bůh ví, že chce jít domů
Children of The DamnedDěti prokletých

He's walking like a dead manChodí jako mrtvý muž
If he had lived he would have crucified us allKterý by nás, kdyby žil, asi všechny ukřižoval
Now he's standing on his last stepTeď se chystá udělat poslední krok
He thought oblivion well it beckons us allMyslel si, že je lepší zapomenout, což láká i nás
Children of The DamnedDěti prokletých

Now it burns his hand he's turning to laughTeď si spaluje ruce, propuká v smích
Smiles as the flame sears his fleshUsmívá se, když mu plamen spaluje maso,
Melting his face screaming in painTavíce svou tvář křičí bolestí,
Peeling the skin from his eyesSloupává si pokožku z očí...
Watch him die according to planSleduj ho umírat podle plánu
He's dust on the ground what did we learnJe prachem země, což jsme viděli

You're Children of The DamnedJste děti prokletých
Your back's against the wallJste zády ke zdi
You turn into the lightObracíte se do světla
You're burning in the nightHoříte v noci
You're Children of The DamnedJste děti prokletých
Like candles watch them burnJako svíčky sledujte, jak hoří
Burning in the lightHořící ve světle
You'll burn again tonightDnes v noci znovu shoříte
You're Children of The DamnedJste děti prokletých

(Píseň je o scifi filmech Vesnice zatracených a Děti zatracených z roku 1960 a 1964, jedná se o děti které mají schopnost telepatie a jsou pronásledovány armádou, chtějí však žít v klidu na bezpečném místě)The Prisoner (Vězeň)

"We want information, information, information""Chceme informace, informace, informace"
"Who are you?""Kdo jsi?"
"The new number two""Nové číslo dvě"
"Who is number one?""Kdo je číslo jedna?"
"You are number six""Ty jsi číslo šest"
"I am not a number, I am a free man""Já nejsem číslo, já sem svobodný muž"
"HAHAHAHAHAHAHAHA""HAHAHAHAHAHAHAHA"

I'm on the run, I kill to eatNa útěku, zabít a jíst
And I'm starving now, feelin' dead on my feetTeď hladovíš, jsi mrtvý na nohou
Going all the way, nature's beastJdoucí celou cestu bestií přirodou
Do what I want and do as I pleaseČiň co chci, co žádám

Run, fight, to breathe, it's toughBěž, bojuj až do nadechnutí, je to obtížné
Now you see me, now you don'tTeď mě vidíš, teď ne
Break the walls, I'm coming outRozbij zdi, vycházím ven

Not a prisoner, I'm a free manNe vězeň, jsem svobodný muž
And my blood is my own now A má krev je teď má vlastní
Don't care where the past was Nestarej se, kde byla minulost
I know where I'm going ... out Vím, kam jdu...ven

If you kill me it's self defenceKdyž mě zabiješ, je to sebeobrana
If I kill you then I call it vengeance Když zabiju já tebe nazvu to pomstou
Spit in your eye I will defy Plivnutím do tvé tváře budu vzdorovat
You'll be afraid when I call out your name Budeš se bát, když vyřknu tvé jméno

Run, fight, to breathe, it's gonna be toughBěž, bojuj až do nadechnutí, bude to obtížné
Now you see me, now you don'tTeď mě vidíš, teď ne
Break the walls, I'm coming outRozbij zdi, vycházím ven

Not a prisoner, I'm a free manNe vězeň, jsem svobodný muž
And my blood is my own now A má krev je teď má vlastní
Don't care where the past was Nestarej se, kde byla minulost
I know where I'm going Vím, kam jdu...ven

I'm not a number I'm a free manNejsem číslo, jsem svobodný muž
I'll live my life how I want to Žiji svůj život, jak já chci
You'd better scratch me from your black book Radši mě vyškrtni ze své černé knihy
Cause I'll run rings round you Protože běhám v kruzích okolo tebe

"The Prisoner" byl inspirován stejnojmenným britským televizním seriálem a obsahuje dialogy z jeho titulní sekvence.22 Acacia Avenue (Akáciová ulice č. 22)

If you're feeling down depressed and lonelyKdyž jsi v depresi a cítíš se osamělý
I know a place where we can goVím o místě kam můžeme jít
22 Acacia AvenueAkátová ulice č.22
meet a lady that I knowseznámit se s dámou, kterou znám
So if you're looking for a good timeTakže jestli se chceš pobavit
And you're prepared to pay the priceA jsi ochoten zaplatit
Fifteen quid is all she asks forTak petnáct liber je vše, co žádá
Everybody's got their viceKaždý máme přece svou neřest

If you're waiting for a long timeJestliže čekáš dlouhý čas
For the rest to do their piecena odpočinek, dělej to po kouscích
You can tell her that you know meMůžeš jí říct, že mě znáš
You might even get in freemohl bys to mít dokonce zadarmo
So any time you're down the East EndTakže kdykoliv jsi dole v East Endu,
Don't you hesitate to goneváhej a jdi
You can take my honest word for itMáš mé čestné slovo
She'll teach you more than you can knowže tě naučí víc, než můžeš znát

Charlotte, can't you get out from all this madness?Karlo, ty se nemůžeš dostat ven ze všeho toho šílenství
Can't you see it only brings you sadness?Nevidíš že ti to přináší jenom smutek
When you entertain your men don't you know the risk of getting disease?Když pobavíš všechny chlapy, nevíš o riziku, že můžeš dostat nemoc
Some day when you've reached the age of fortyJednoho dne až dosáhneš čtyřicítky
I bet you'll regret the days when you were layingVsadím se, že budeš litovat dnů, které jsi proležela
Nobody then will want to knowAle to už nikoho nebude zajímat
You won't have any more beautiful wares to show anymoreProtože už nebudeš mít žádné krásné vnady, které by jsi mohla prodávat

22, the AvenueDvaadvacátá ulice
That's the place where we all goje tím místem, kam všichni chodíme
You will find it's warm insideNajdeš uvnitř teplo
The red light's burning bright tonightDnes večer červené světla hoří jasně

Charlotte, isn't it time you stopped this mad life?Karlo, není už čas zastavit tento bláznivý život
Don't you ever think about the bad times?Nepřemýšlíš nikdy o zlých časech
Why do you have to live this way?Proč musíš žít tímto způsobem
Do you enjoy your lay or is it the pay?Baví tě spát s muži nebo ti jde jenom o prachy
Sometimes when you're strolling down the AvenueNěkdy, když se procházíš dole po ulici
The way you walk, it makes men think of having youTo jak chodíš přiměje muže přemýšlet o tom
When you're walking down the streetJak tě dostat, když jdeš dolů ulicí
Everybody stops and turns to stare at youKaždý se zastaví a otočí a zírá na tebe

22, the AvenueDvaadvacátá ulice
That's the place where we all goje tím místem, kam všichni chodíme
You will find it's warm insideNajdeš uvnitř teplo
The red light's burning bright tonightDnes večer červené světla hoří jasně

Beat her mistreat her do anything that you pleaseBij jí, týrej jí, dělěj cokoli tě těší
Bite her, excite her, make her get down on her kneesKousej ji, vzrušuj ji, dostaň ji na kolena
Abuse her, misuse her, she can take all that you've gotNadávej jí, špatně s ní zacházej ona to bere jako samozřejmost
Caress her, molest her, she always does what you wantMazli se s ní, dorážej na ní ona udělá vždycky to co chceš ty

You're running away, don't you know what you're doing?Utíkaš pryč, nevíš co děláš
Can't you see it'll lead you to ruin?Nevidíš, že se zničíš
Charlotte, you've taken your life and you've thrown it awayKarlo, bereš svůj život a odhazuješ ho
You believe that because what you're earningVěříš v to, kvůli čemu se ničíš
Your life's good, don't you know that it's hurting?Tvůj život je dobrý, nevíš, že tě ničí
All the people that love you, don't cast them asideVšichni lidi, kteří tě milují, nezahazuj je stranou
All the men that are constantly droolingVšichni ti muži, kteří po tobě stále slintají
It's no life for you, stop all that screwingTo není život pro tebe, zastav všechno to napětí
You're packing your bags, you're coming with meSbal si kufry a pojď se mnou

"22 Acacia Avenue" je druhou písní ságy "Charlotte the Harlott", kterou původně napsal Adrian Smith o několik let dříve, když hrál ve své staré kapele Urchin.The Number of the Beast (Číslo Šelmy)

Woe to you, o'er Earth and SeaBěda vám! ó země a moře.
For the Devil sends the beast with wrathNeboť ďábel rozhněvanou bestii sesílá
Because he knows the time is shortprotože ví, že čas se krátí
Let him who hath understanding reckon the number of the beastKdo máš rozum, sečti počet bestie
For it is a human number a sečti počet člověka
Its number is six hundred and sixty-sixje to číslo 666

I left alone, my mind was blankZůstal jsem sám a moje mysl byla prázdná
I needed time to think, to get the memories from my mindPotřeboval jsem čas na to abych si mohl projít své vzpomínky
What did I see? Can I believeCo jsem to viděl? Můžu věřit,
That what I saw that night was real and not just fantasy?že to, co jsem viděl té noci bylo skutečné a ne pouhá představa?
Just what I saw, in my old dreamsCo jsem vídal ve svých starých snech?
Were they reflections of my warped mind staring back at me?byly to stíny mé pokřivené mysli, zírajíc zpět na mě
Cos in my dreams, it's always thereProtože v mých snech je vždycky zde
The evil face that twists my mind and brings me to despairZlá tvář, která si pohrává s mou myslí a přivádí mě k zoufalství

Night was black, was no use holding backNoc byla černá a bylo zbytečné se bránit
Cos I just had to see, was someone watching me?Protože jsem musel vidět, zda mě někdo sledoval
In the mist, dark figures move and twistV mlze se svíjí a kroutí tmavé postavy
Was all this for real, or just some kind of hell?Bylo vše skutečné, nebo to bylo jakýmsi druhem pekla

Six-six-six, the number of the beast666, číslo Šelmy
Hell and fire was spawned to be releasedPeklo s ohněm bylo zplozeno, aby bylo osvobozeno

Torches blazed and sacred chants were phrasedPochodně plály a svaté nápěvy byly odříkány
As they start to cry, hands held to the skyKdyž začali křičet, ruce zdvižené k obloze
In the night, the fires are burning brightDo noci hořely jasné ohně
The ritual has begun, Satan's work is doneRituál začal, Satanovo dílo bylo dokonáno

Six-six-six, the number of the beast666, číslo Šelmy
Sacrifice is going on tonightDnes v noci se obětuje

This can't go on, I must inform the lawTakhle to nemůže jít dál, musím informovat zákon
Can this still be real, or just some crazy dream?Je možné, že je to pravda, nebo nějaký šílený sen?
But I feel drawn towards the chanting hordesAle cítím, že jsem přitahován zlými zpívajícími hordami
Seem to mesmerize, can't avoid the eyesVypadá to, že mě očarovali, nemohu se vyhnout jejich očím

Six-six-six, the number of the beast666, číslo Šelmy
Six-six-six, the one for you and me666, číslo pro tebe a mne

I'm coming back, I will returnVrátím se zpátky
And I'll possess your body and I'll make you burnA posednu tvé tělo a zapálím tě
I have the fire, I have the forceMám oheň, mám sílu
I have the power to make my evil take its courseMám moc způsobit, aby se mé zlo dalo do pohybu


Run to the Hills (Útěk do hor)

White man came across the seaPřes moře k nám přišel bílý muž,
He brought us pain and miserypřinesl nám bolest a utrpení.
He killed our tribes, he killed our creedPovraždil naše kmeny, zničil naši víru,
He took our game for his own needVzal nám lovnou zvěř pro svou vlastní potřebu
We fought him hard, we fought him wellBojovali jsme proti němu tvrdě a dobře,
Out on the plains we gave him hellvenku na pláních jsme mu dali peklo
But many came, too much for CreeAle mnoho jich přišlo, na Kríje příliš mnoho
Oh, will we ever be set free?Oh, budeme vůbec někdy osvobozeni?

Riding through dust clouds and barren wastesJezdí přes mračna prachu a neúrodnou půdu,
Galloping hard on the plainstěžce cválají na pláních
Chasing the redskins back to their holesZahánějí indiány zpět do jejich děr
Fighting them at their own gameBojují proti nim jejich vlastními zbraněmi
Murder for freedom, the stab in the backVražda pro svobodu, bodnutí do zad
Women and children are cowards, attackŽeny, děti a zbabělci útočí

Run to the hills run for your livesUtečte do kopců a zachraňte si život
Run to the hills run for your livesUtečte do kopců a zachraňte si život

Soldier blue in the barren wastesVojáci v modrém na neúrodných pláních
Hunting and killing's their gameLoví a zabíjejí svou kořist
Raping the women and wasting the menZnásilňují ženy a zabíjejí muže,
The only good Indians are tamejediní dobří indiáni jsou ti poslušní
Selling them whiskey and taking their goldprodávají jim whisky a berou si jejich zlato
Enslaving the young and destroying the oldZotročují mladé a ničí staré

Run to the hills run for your livesUtečte do kopců a zachraňte si život
Run to the hills run for your livesUtečte do kopců a zachraňte si život

Run to the hills run for your livesUtečte do kopců a zachraňte si život
Run to the hills run for your livesUtečte do kopců a zachraňte si život
Run to the hills run for your livesUtečte do kopců a zachraňte si život
Run to the hills run for your livesUtečte do kopců a zachraňte si život

Píseň dokumentuje kolonizaci Ameriky, nejprve Evropany a poté Američany, z pohledu indiána kmene Cree a amerického kavaleristy. Úvodní sloka je z pohledu indiána kmene Cree, který popisuje své potíže, když evropští Američané přišli přes moře a přinesli Cree bolest a bídu. Druhá sloka je z pohledu vojáka americké kavalerie, který popisuje svou účast v amerických indiánských válkách a zahání rudokožce zpět do jejich děr. Třetí sloka není z pohledu žádného jednotlivce a tvrdě odsuzuje dopady amerického expanzionismu na indiány, v jehož důsledku Američané znásilňují ženy a plení muže a zotročují mladé a ničí staré.Total Eclipse (Úplné zatmění)

Cold as steel, the darkness waits its hour will comeChladná jako ocel, temnota čeká, až nastane její hodina
A cry of fear from our children worshipping the sunKřik strachu našich slunce uctívajících dětí
Mother nature's black revenge on those who waste her lifeTemná pomsta naší matky přírody na těch, kteří chtěli její život
War babies in the garden of Eden shall turn our ashes to iceDěti války v rajské zahradě Obrátí náš popel v led

Sunrise has goneZemřel východ slunce
Freezing up the firesohně zamrzávají
Sunrise has goneZemřel východ slunce
Numbing our desiresochromuje naše touhy
Sunrise has goneZemřel východ slunce
Sunrise has goneZemřel východ slunce

Around the world the people stop with terror stricken eyesLidé na světě se zastavují s očima zasaženýma hrůzou
A shadow cast upon them all to crush them like a flyStín se nad nimi všemi vznáší Aby je rozmáčkl jako mouchu
In the icy rain and whiplashed seas, there's nowhere left to runV ledovém dešti a bičovaných mořích není kam utéct
The hammer blows of winter fall like a hurricaneBuchot kladiva hřmí nocí jako hurikán

Sunrise has goneZemřel východ slunce
Freezing up the firesohně zamrzávají
Sunrise has goneZemřel východ slunce
Numbing our desiresochromuje naše touhy

Around the world the nations waitPo celém světě národy čekají
For some wise word from their leading lightNa nějaké moudré slovo z jejich vedoucího světla
You know it's not only madmen who listen to foolsVíš, že to nejsou jen šílenci, kdo naslouchá bláznům
"Is this the end?" the millions criedJe to konec? Milióny křičí
Clutching their riches as they diedKdyž umírají, svírají své bohatství
Those who survive must weather the stormTi, co přežijí, musí přestát bouři

Gone are the days when man looked downPryč jsou dny, kdy se člověk díval dolů
They've taken away his sacred crownVzali mu jeho posvátnou korunu.
To be so free, it took so longBýt tak svobodný, to trvalo tak dlouho
it's not journey's end, it's just begunNení to konec cesty, právě začala


Gangland (Podsvětí)

Shadows may hide you but also be your graveStíny tě mohou ukrýt nebo být i tvým hrobem
You're running today, maybe tomorrow you'll be savedDnes prcháš, zítra budeš možná zachráněn
You pray for the daylight to save you for a whileModlíš se za denní světlo, které by tě na chvíli zachránilo
You wonder if your children will face the killer's smileLámeš si hlavu, zda tvé děti stanou tváří v tvář úsměvu vraha

Dead men tell no talesMrtví lidé - nic nevyzradí
Gangland, murder's up for saleV podsvětí - vražda je na prodej
Dead men tell no talesMrtví lidé - nic nevyzradí
Gangland, where the jail birds dieV podsvětí - kde muklové umírají

Face at the window leers into your ownTvář za oknem na tebe chlípně zírá
But it's only your reflection, still you tremble in your bonesJe to však jen tvůj odraz, co tě stále rozechvívá až do morku kostí
How long can you hide? How long till they come?Jak dlouho se dokážeš skrývat? Jak dlouho bude trvat, než přijdou?
A rat in a trap, but you've got to surviveJako krysa v pasti, ale musíš přežít

Once you were glad to be free for a whileNa chvíli ses těšil ze svobody
The air tasted good and the world was your friendVzduch chutnal příjemně a svět by tvým přítelem
Then came the day when the hard times beganPak přišel den, kdy nastaly těžké časy
Now you're alone, but alive for how long?Nyní jsi sám, ale jak dlouho zůstaneš naživu?

Dead men tell no talesMrtví lidé - nic nevyzradí
Gangland, murder's up for saleV podsvětí - vražda je na prodej
Dead men tell no talesMrtví lidé - nic nevyzradí
Gangland, where the jail birds dieV podsvětí - kde muklové umírají

A knife at your throat, another body on the pileNůž pod tvým krkem, další tělo na hromadě
A contract to keep and it's service with a smileSmlouva pro udržení v tajnosti je službou s úsměvem
Murder for vengeance or murder for gainVražda z pomsty či vražda pro zisk
Death on the streets or a blacked out jailSmrt na ulicích nebo zčernalá věznice

Dead men tell no talesMrtví lidé - nic nevyzradí
Gangland, murder's up for saleV podsvětí - vražda je na prodej
Dead men tell no talesMrtví lidé - nic nevyzradí
Gangland, where the jail birds dieV podsvětí - kde muklové umírají


Hallowed Be Thy Name (Posvěť se jméno tvé)

I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chimeČekám ve své studené cele až zvon začne vyzvánět
Reflecting on my past life and it doesn't have much timepřemýšlím nad prožitým životem ale nezbývá mi mnoho času
Cos at five o'clock they take me to the gallows poleProtože v pět mě vezmou na šibeniční vrch
The sands of time for me are running lowPísky času se mi téměř přesypaly
Running low, yeahPřesypaly, yeah

When the priest comes to read me the last ritesKdyž příjde kněz přečíst mi poslední řádky
Take a look through the bars at the last sightsvrhnu skrze mříže svůj poslední pohled
Of a world that has gone very wrong for mena svět, který se pro mě stal tak špatným
Can it be that there's some sort of error?Nemůže tohle být nějaká hrozná chyba
Hard to stop the surmounting terrorJen těžko lze překonat tu hrůzu
Is it really the end, not some crazy dream?Je toto opravdu konec nebo jen bláznivý sen

Somebody please tell me that I'm dreamingŘekněte mi prosím někdo, že se mi to jen zdá
It's not easy to stop from screamingNení snadné přestat křičet
But words escape me when I try to speakAle když zkouším mluvit slova mi unikají
Tears fall, but why am I crying?Slzy tečou ale proč pláču
After all, I'm not afraid of dyingPo tom všem se už nebojím umírání
Don't I believe that there never is an end?Copak nevěřím, že nikdy není konec?

As the guards march me out to the courtyardKdyž mě stráže vyvedou na nádvoří
Somebody cries from a cell, "God be with you"Někdo z cely volá „Bůh s tebou“
If there's a God, why has He let me go?Pokud Bůh existuje, proč mě nechal jít?
As I walk, my life drifts before meKdyž jdu, můj život se přede mnou vzdaluje
And though the end is near, I'm not sorryA ačkoliv je konec blízko ničeho nelituji
Catch my soul, it's willing to fly awayChyť mou duši chce odletět pryč

Mark my words, believe my soul lives onPamatuj si má slova prosím věř že má duše stále žije
Don't worry now that I have goneProsím neběduj že jsem odešel
I've gone beyond to seek the truthŠel jsem na druhou stranu abych viděl pravdu
When you know that your time is close at handAž budeš vědět že tvůj čas je na dosah ruky
Maybe then you'll begin to understandmožná potom začneš chápat
Life down here is just a strange illusionŽe život tam dole je jen divná iluze

Yeah, yeah, yeahYeah, yeah, yeah
Hallowed be thy nameposvěcené budiž tvé jméno!
Yeah, yeah, yeahYeah, yeah, yeah
Hallowed be thy nameposvěcené budiž tvé jméno!