Conspiracy

Zpět

KING DIAMOND - Conspiracy (1989)


At The Graves (Nad hroby)

Missy I miss You so. Oh little SisterMissy, moc mi chybíš. Ach, sestřičko.
I wish You'd come back to Me Přál bych si, aby ses ke mně vrátila
and sit by My sidea sedla si po mém boku.
We'd laugh and we'd play again, Zase bychom se smáli a hráli si,
if only You'll tryjen kdybys to zkusila.
You know "THEY" would show the wayVíš, ONI by ti ukázali cestu
From the other sidez druhé strany.

Rise from Your grave little SisterPovstaň ze svého hrobu, sestřičko.

Rise... Rise... Povstaňte... Povstaňte...
Rise My friends... RisePovstaňte, přátelé... Povstaňte

Spirits rising from their graveDuchové vstávají z hrobu.
Burning shadows in the dead of nightHořící stíny v mrtvolné noci.
Icy fingers all over My handLedové prsty po celé mé ruce.
Try to make Me understandSnažte se mě pochopit.
"Finally we have returned... All of us""Konečně jsme se vrátili... Všichni"

Missy is that You, come closerMissy, jsi to Ty, pojď blíž.
Spirits rising from their graveDuchové vstávají z hrobu.
Everywhere that ghostly stareVšude ten přízračný pohled.
Icy fingers all over My handLedové prsty po celé mé ruce.
Lead me back to where she standsVeď mě zpátky tam, kde stojí.
"THEY" are back to share My life... ONI se vrátili, aby sdíleli můj život...
"THEY" are back ONI jsou zpět.

Kytarové sólo: Andy, Pete


Missy come, come with Me, Missy, pojď, pojď se mnou,
there are things I must knowjsou věci, které musím vědět.
How did you get here, Jak ses sem dostala,
where's the door to the other sidekde jsou dveře na druhou stranu?
Missy: "Beyond the graves lies the gateMissy: "Za hroby leží brána,
The gate that leads to the deadbrána, která vede k mrtvým.
We have to leave before the dawnMusíme odejít před svítáním.
If not by the sun we will burn"Pokud ne, shoříme ve slunci."

Spirits rising from their graveDuchové vstávají z hrobu
Soon the dawn will chase the dark awayBrzy svítání zažene temnotu.
Icy fingers all over My handLedové prsty po celé mé ruce.
Lead me back to where THEY standsVeď mě zpátky tam, kde stojí ONI.
Am I glad You have returned... All of youJsem rád, že ses vrátila... vy všichni.

Kytarové sólo: Pete


Do You remember when Grandmother said Pamatuješ si, jak babička říkala,
she heard "THEM" singže JE slyšela zpívat?
I've heard "THEM" too and Také jsem JE slyšel a
I really wish I could hear "THEM" again moc bych si přál, slyšet JE znovu.
Missy: "In Your mind Missy: "Ve své mysli
You'll hear "THEM" singJE uslyšíš zpívat
Every night at the graveskaždou noc nad hroby.
We have to leave before the dawnMusíme odejít před svítáním
If not by the sun we will burnPokud ne, shoříme ve slunci.
Now sing"Teď zpívej."

Show Your powers onto MeUkaž mi svou moc.Sleepless Nights (Bezesné noci)

I cannot sleep at nightV noci nemohu spát,
That's what the day is for anywayod toho je tu den.

And as the clock strikes midnightA když hodiny odbijí půlnoc
I hear "THEM" dancing at the gravesslyším, jak ONI tančí nad hroby.
Singing to My mindZpívají mi v mysli
Killing the pain... Zabíjí bolest...
sleepless nights... sleepless nightsbezesné noci... bezesné noci

I cannot sleep at nightV noci nemohu spát,
That's what the day is for anywayod toho je tu den.

And as the clock strikes midnightA když hodiny odbijí půlnoc
Only "THEY" can let us meetjen ONI mohou dovolit naše setkání.
Even though she's dead now I když je teď mrtvá
I gotta see her again... musím ji znovu vidět...
sleepless nights... sleepless nightsbezesné noci... bezesné noci.

Kytarové sólo: Andy, Pete


I cannot sleep at nightV noci nemohu spát,
I will do anything to see Missy againUdělám cokoli, abych Missy znovu viděl.

"Then let us make You an eternal deal"Uzavřeme s Tebou věčnou smlouvu.
You will attend to the gravesBudeš se starat o hroby,
You'll give us the house backvrátíš nám dům
and keep in minda budeš mít na paměti,
That we only come here at night"že přicházíme pouze v noci."

So we made the dealTak jsme uzavřeli dohodu
under the starry night andpod hvězdnou nocí a
"AMON" belongs to "THEM" now...AMON teď patří JIM...
I feel the dawn coming My wayCítím, jak ke mně přichází svítání.

And as the sun breaks up the darkA jak slunce rozbíjí tmu
I can't hear "THEM" dance no moreneslyším více JEJICH tanec.
There's no voicesŽádné hlasy.
Killing the pain... pain... painZabíjí bolest... bolest... bolestLies (Lži)

Yesterday I spent an hourVčera jsem strávil hodinu,
A full hour in therapycelou hodinu na terapii.
My favourite Doctor LandauMůj oblíbený doktor Landau.
My God I hate his breathMůj bože, nesnáším jeho dech.

He asked me questionsKladl mi otázky.
That kind of fool deserves a lieTakový blázen si zaslouží lež.
I gave him answersDal jsem mu odpovědi.
The kind of answers Doctors likeTakové odpovědi, jaké mají doktoři rádi.
Yes, I gave him a bunch of liesAno, dal jsem mu hromadu lží.

I told him Vyprávěl jsem mu
all My nightmares o všech svých nočních můrách,
Were dead and gonebyly mrtvé a ztracené.
"These days I sleep like a baby"Dneska spím jako mimino
And there never ever was a "THEM"A žádní ONI nikdy nebyli."

He asked me questionsKladl mi otázky.
That kind of fool deserves a lieTakový blázen si zaslouží lež.
I gave him answersDal jsem mu odpovědi.
The kind of answers Doctors likeTakové odpovědi, jaké mají doktoři rádi.

Kytarové sólo: Andy


The Doctor looked at My eyesDoktor se mi podíval do očí.
Landau: "No trace of insanityLandau: "Žádné stopy po šílenství.
Maybe the time is right nowMožná je ten správný čas
To have a visit from the familyna návštěvu rodiny.
I'm thinking of Your MotherMyslím tvou matku.
What does My little patient say?"Co poví můj malý pacient?"

I should have taken his stethoscope"Měl jsem mu vzít stetoskop
And then forced it down his throata pak mu ho vrazit do krku.
My Mother was at stakeV sázce byla moje matka,
So I behavedtak jsem se ovládl.

Kytarové sólo: Pete


That night I cleaned the entire houseTu noc jsem uklidil celý dům
For everything but the memoriesod všeho kromě vzpomínek.
No dust, no tea, ah stupid meŽádný prach, žádný čaj, ach, já hlupák
I even took the axe awayjsem odnesl dokonce i sekeru.
The sun is up and it's time for bedSlunce vyšlo a je čas jít spát.
I'm so tiredJsem tak unavený.
I can't wait no moreUž se nemůžu dočkat.A Visit From The Dead (Návštěva mrtvých)

It must be summer the sky is clearMusí být léto, obloha je jasná
The garden is so beautifulZahrada je tak krásná,
All the flowers and all the treesvšechny květiny a všechny stromy
Make Me feel like they're inside of Mevyvolávají pocit, že jsou uvnitř mě.
I'm holding My sister's handDržím svou sestru za ruku
While we're playing in the sandzatímco si hrajeme v písku.
It's all but a dreamAle vše je to pouhý sen.

My bed is moving, I cannot see a thingMoje postel se hýbe, nic nevidím.
I am in total darkness, someone is callingJsem v naprosté tmě, někdo mě volá.
I can feel the chill, it's all around MeCítím chlad, je všude kolem mě.
I know it's not a dream, No no noVím, že to není sen, Ne, ne, ne.

Someone is in My roomNěkdo je v mém pokoji,
Standing at the end of My bedstojí na konci mé postele.
Must be a visit from the deadTo musí být návštěva mrtvých.
Must be a visit from the deadMusí to být návštěva mrtvých.

Kytarové sólo: Pete


Now I see her figure, it's just a little childTeď vidím její postavu, je to jen malé dítě.
And there's no reflection, she's in the mirrorA žádný odraz, je v zrcadle.
Could it really be, has she returned?Že by se opravdu vrátila?
My little sisterMoje malá sestra.

"King beware... "Kingu, buď opatrný...
something bad is coming Your way...něco zlého se k tobě blíží...
King beware"Měj se na pozoru Kingu!"
Must be a visit from the deadTo musí být návštěva mrtvých.
Must be a visit from the deadMusí to být návštěva mrtvých.
Missy will You tell MeMissy, řekneš mi to?
You know we don't have no secretsVíš, že nemáme žádná tajemství.
"Just beware""Jenom dej pozor."

Kytarové sólo: Andy


Must be a visit from the deadTo musí být návštěva mrtvých.
Must be a visit from the deadMusí to být návštěva mrtvých.
You've to to tell Me MissyMusíš mi to říct, Missy.
Come on now, spit out little girlNo tak, vyklop to děvče.

"I will send You a dream...""Pošlu Ti sen..."The Wedding Dream (Svatební sen)

My Mother is entering My dream nowTeď do snu vstupuje moje matka.
She's wearing a wedding dressMá na sobě svatební šaty.
Something's wrong with the way Něco je špatně v tom
she walks the aisle jak kráčí uličkou.
I think it's her legsMyslím, že jsou to její nohy.

Suddenly there is someone else beside herNajednou je vedle ní někdo jiný.
That man I recognizeMuž, kterého poznávám.
The Doctor intends to marry MotherDoktor si hodlá vzít matku.
It's got to be stoppedMusím to zastavit.

Now what have I doneCo jsem to teď udělal?
My Mother's on the floor Matka leží na podlaze
and the Doctor's gonea doktor je pryč.
Everything is wrongVšechno je špatně.
And as I keep the axe A jak držím sekeru,
I wonder what's to comejsem zvědavý, co přijde.

I'm caught within a dream there's no way outJsem chycen ve snu, není cesty ven.
I can't escapeNemůžu utéct.
If only I could see the light of dayKdybych tak zahlédl denní světlo
I might escape the dreammohl bych uniknout z tohoto snu.
The wedding dream... Oh the dreamSvatební sen... Ach, ten sen.

Now everything turns to darknessTeď se všechno mění v temnotu
Deep within I feel like I'm going blindHluboko uvnitř cítím, že slepnu.
There is a lightJe zde světlo
at the end of this starless nightmarena konci této bezhvězdné noční můry.
Someone's calling, Někdo volá,
guiding me back inside... vede mě zpátky do...
The dream... NoSnu... Ne

Kytarové sólo: Pete, Andy


Get away from him MotherJdi od něj pryč, matko.
You better stop kissing, 'cause he's an enemyPřestaň s polibky, protože on je nepřítel.
Take at look at his handPohlédni na jeho ruku.
He's got the key to my house, Má klíč k mému domu,
the Doctor is the devilDoktor je ďábel.

I'm caught within a dream there's no way outJsem chycen ve snu, není cesty ven.
I can't escapeNemůžu utéct.
If only I could see the light of dayKdybych tak zahlédl denní světlo
I might escape the dreammohl bych uniknout z tohoto snu.
The wedding dream... Oh the dreamSvatební sen... Ach, ten sen.

Kytarové sólo: Pete, Andy


Dream... the wedding dream... Sen... svatební sen...
Oh the dreamAch, ten sen.

Now everything turns to darknessTeď se všechno mění v temnotu
Deep within I feel like I'm going blindHluboko uvnitř cítím, že slepnu.
There is a lightJe zde světlo
at the end of this starless nightmarena konci této bezhvězdné noční můry.
Someone's screaming: "Help me please" Někdo křičí: "Pomozte mi, prosím!"
And it's MeA jsem to já.

At sunrise I woke up in a sweatZa východu slunce jsem se probudil zpocený.
The nightmare was goneNoční můra byla pryč.
The dream I was sent is fading slowlySen, který mi byl poslán, pomalu mizí.
I do not understandNerozumím tomu.“Amon” Belongs To “Them” ('Amon' patří JIM)

Today My Mother will return to My houseDnes se má matka vrátí do mého domu
And all the things I've doneA všechno, co jsem udělal
I've done to make her feel at home again jsem udělal, aby se zase cítila jako doma.

Oh . . . it's all part of an actOh... všechno je to součást představení.
She can stay as long as I keep the pactMůže zůstat, dokud budu dodržovat dohodu.

There's someone ringingNěkdo zvoní
at My front door bell u domovních dveří.
I see My Mother thereVidím tam svou matku
Standing with the man I wanna send to hellstojící s mužem, kterého chci poslat do pekla.

Mother: "Oh King, see who came along"Matka: "Ach, Kingu, podívej, kdo přišel"

Ma, You don't understandMami, ty tomu nerozumíš.
It's all part of the dealVšechno je součást dohody.
There's no way I can let him insideOn v žádném případě nemůže dovnitř.
You see "AMON" belongs to "THEM"Vidíš, 'AMON' patří JIM.

Doctor: "You go ahead Doktor: "Běž
and have a talk with the boy My dear"a promluv si s tím chlapcem, drahá."
You better bring this alongTohle si raději vezmi sebou,
Something might go wrong inside"kdyby se uvnitř něco pokazilo.

Come on Mother let me show You the housePojď, matko, ukážu ti dům.
Come on Mother there's a lot to discussPojď, matko, máme si hodně co říct.

Kytarové sólo: Pete, Andy


Mother: "Oh King, please let him in"Matka: "Ach, Kingu, prosím, pusť ho dovnitř"

Ma, You don't understandMami, ty tomu nerozumíš.
It's all part of the dealVšechno je součást dohody.
There's no way I can let him insideOn v žádném případě nemůže dovnitř.
You see "AMON" belongs to "THEM"Vidíš, 'AMON' patří JIM.

Now let Me tell You Musím ti říct,
what I've seen in the house lately co jsem v poslední době v domě viděl.
I've seen Your daughter hereViděl jsem tu tvou dceru,
Coming and going when the dark is nearpřichází a odchází, když je tma blízko.

You must never ever tell anyoneNikdy nikomu nesmíš říct,
what I've toldco jsem ti řekl.
I have hear "THEM" singing tooTaké jsem je slyšel zpívat.
Hey Mother what's that for?Hej, matko, k čemu to je?

Oh I feel the needle piercing My skinAch, cítím, jak jehla vniká do kůže.
And I'm falling, Yes I'm falling down...A já padám, ano, padám dolů...Something Weird (Něco zvláštního.)

Instrumentálka
Victimized (Obětovaný)

A little later in the day Trochu později toho dne
Mother and the Doctor went awaymatka s doktorem odešli.
They left me lying on the floorNechali mě ležet na podlaze.
Heading for local church, Míří do místního kostela,
no a trace of guilt in their eyesv jejich očích ani stopa po vině.
The reverend Sammael, Reverend Sammael,
the venom of GOD himselfjed samotného Boha,
And so easy to converta tak snadno se dá převést.

Conspiracy, I'm being victimized againSpiknutí, zase jsem se stal obětí.

Knocking at the preacher's doorKlepou na kazatelovi dveře.
None of them were ever here beforeNikdo z nich tu nikdy předtím nebyl.
Sammael, GOD in his eyes, Sammael, s BOHEM v očích,
leads them into the silent roomje vede do tiché místnosti.
Oh such a holy gloomAch, takové svaté přítmí.

Doctor: "Priest, do You remember King, Doktor: "Knězi, vzpomínáš si na Kinga,
the loony one toho blázna?
The one who killed Toho, co zabil
his Grandma' up on the hill?"svou babičku na kopci?"
Priest: "Yes I do"Kněz: "Ano, vzpomínám"

Kytarové sólo: Pete


ConspiracySpiknutí

Doctor: "Now he's back, the loony one""Doktor: "Je zpět, ten pomatenec."

Talking to the preacher for a whileChvíli mluvíc s kazatelem
The Doctor turned him into a childdoktor ho proměnil v dítě.
Sammael, GOD in his eyes,Sammael, BŮH v jeho očích,
swallowed everything the Doctor said spolkl všechno, co Doktor napovídal.
Oh in the gloom of the nightAch, v přítmí noci.

Priest: "From what You tell Me Kněz: "Z toho, co mi říkáš,
we cannot save himho nemůžeme zachránit.
It could be Satan himself Může to být sám Satan
or some evil demonnebo nějaký zlý démon.
Let us not waste any time, Neztrácejme čas,
the demon might twist our mindsdémon by mohl pokřivit naši mysl.
We must go and do what must be done"Musíme jít a udělat, co musí být uděláno."

Kytarové sólo: Andy


Conspiracy, I am being victimized again...Spiknutí, zase jsem se stal obětí...
victimizedobětí.

So they left the church, Tak opustili kostel,
conspiracy of the cursed spiknutí prokletých.
Through the dark and the rain, Tmou a deštěm,
the priest was mildly insanekněz takřka šílený,
A crucifix in his hand... Oh no...s krucifixem v ruce... Ach ne...

Doctor: "Soon the house Doktor: "Brzy bude dům
belongs to us My dearpatřit nám, drahá.
And King will be gone forever, A King bude navždy pryč,
isn't it just heaven?" není tohle nebe?"Let It Be Done (Staniž se)

Doctor: "Who's gonna set fire to the coffin?"Lékař: "Kdo zapálí rakev?"

Priest: "I think You and Your wife Kněz: "Myslím, že Vy a Vaše žena
to be should do it together, while I keepbyste to měli udělat společně,
while I keepzatímco já budu držet
The demon inside with My crucifix"démona uvnitř svým křížem."

Doctor: "So it's into the coffin, Doktor: "Tak je to v rakvi,
use the torch použijte pochodeň
and then we put the remainsa pak uložíme ostatky
Into his sister's grave, right?"do hrobu jeho sestry, dobře?"

Priest: "Yes, let it be done"Kněz: "Ano, staniž se."Cremation (Kremace)

Whenever the dark is nearKdykoli se přiblíží tma,
I will return from the gravevrátím se z hrobu
To haunt You...Godforsaken whoreabych Tě strašil... Bohem zatracená děvko.