Abigail

Popis

KING DIAMOND - Abigail (1987)


Funeral (Pohřeb)

"We are gathered here tonight„Sešli jsme se zde dnes večer,
to lay to rest Abigail LaFey,abychom uložili k odpočinku Abigail LaFey,
whom we now know was first born deadkterá, jak teď víme, se poprvé narodila mrtvá
on The 7th Day of July 1777."sedmého červencového dne roku 1777.“

"Abigail must be nailed to her coffin„Abigail musí být přibita ke své rakvi
with 7 silver spikessedmi stříbrnými hřeby
1 through each arm, hand and knee,po jednom skrz každé rameno, ruku a koleno,
and let the last of the 7 a poslední ze sedmi
be drawn through her mouth, nechť je prohnán jejími ústy,
so that she may never riseaby už nemohla nikdy povstat
and cause evil again."a opět působit zlo.“

"Who will be the first?"„Kdo chce začít?“
"I, O'Brian of the Black Horsemen"„Já, O`Brian od černých jezdců.“


Arrival (Příjezd)

„That must be it“„Tak se stane“

Through the summer rain of 1845V letním dešti roku 1845
the coach had finally arrivedkočár konečně dorazil
to the valleydo údolí,
where the crossroads meet belowkde se cesty kříží
and where all darkness seems to grow.a kde všechna temnota narůstá.
People blame it on the Hill,Lidé to svádějí na ten kopec,
the hill where no one dares to go,kopec, kam se nikdo neodváží jít,
the mansion where no one dares to go.panství, kam se nikdo neodváží jít.

The coach had stopped,Kočár zastavil
and from the window you could seea z okýnka bylo vidět
Seven horsemen in the night.sedm jezdců v noční tmě.
Miriam Natias and Jonathan LaFeyMiriam Natias a Jonathan LaFey
saw the magic in their eyes.viděli magii v jejich očích.
They were in for a surprise,Byli překvapeni,
the darkness would soon be complete.vše už brzy pokryje temnota.
A horseman came forth from the dark!Ze tmy se vynořil jezdec!

"We know you've come"Víme, že jste přišli
to inherit what's yours, the mansion.zdědit, co je Vaše... Panství.
Take our advise and go back on this night,Dejte na naši radu a ještě tuto noc se vraťte.
if you refuse eighteen will become nine".Jestliže odmítnete z osmnácti se stane devět".
Eighteen is nine.Osmnáct je devět.

Jonathan laughed and saidJonathan se zasmál a řekl:
"Get out of my way, I don't believe a word you say"."Běžte mi z cesty, nevěřím tomu, co říkáte."
The seven horsemen disappeared into the night,Sedm jezdců se odebralo do noci
"Someday you'll need our help my friend"."Příteli, jednou budeš naši pomoc potřebovat."

I think poor Jonathan was scared,Myslím, že chudák Jonathan byl vystrašen.
Eighteen is actually nine, it stuck in his mind.Osmnáct je vlastně devět, zůstalo v jeho mysli.


A Mansion in Darkness (Panství v temnotě)

Riding up the alley in the rain,Jízda alejí v dešti,
no lights to show the way.žádná světla, která by ukazovala cestu.
How could this ever be their home?Jak by tohle mohl být jejich domov

Through the darkness you could only seeSkrze temnotu jsi mohl vidět jen
a giant shadow which was to beobrovský stín, který měl být
a house where evil ruled at night.domem kde nocí vládlo zlo.

And the shadows at the gate,A stíny v bráně,
they seemed to be alive.zdaly se být jako živé.
yeah the shadows at the gate.Jo, stíny v bráně.
Alive!Živé!

Everything inside was left untouchedVšechno uvnitř zůstalo nedotčené,
except for what the rats had gotkromě toho, co si daly krysy,
and the dust of time that showed its mark.a pod co se podepsal prach času.

Armed with candlelight and open eyesVyzbrojeni světlem svíce a otevřenýma očima
Through the dark they fought their wayskrze tmu si probojovávali cestu,
'til every room was lit again.dokud nebyla každá místnost znovu osvětlena.

And the house began to breathe,A dům začal dýchat,
it seemed to be alive.zdálo se, že je živý.
yeah the house began to breathe.Jo, dům začal dýchat.
Alive!Živý.

As the candlelight began to fadeJak světlo svíček pohasínalo
and Jonathan said "Let's go to bed",a Jonathan řekl „pojďme spát“
the fireplace had ceased to burn.krb začal pohasínat.

Both were fast asleep before the dawn,Oba rychle usnuli před svítáním.
dreaming, dreaming.snění, snění.
And they did not know about the shadow.A nevěděli o tom stínu.

Yeah, the shadow on the wall.Jo stín na stěně
It really came alive.opravdu obživl.
Yeah the shadow on the wallJo stín na stěně.
Sunrise!Úsvit!


The Family Ghost (Rodinný duch)

The darkness came closer to homeTemnota se připlížila k domu
on the following night, následující noc,
and Miriam slept like a rocka Miriam spala jako zabitá,
when Jonathan's face went white. když Jonatanova tvář zbělela.

The bedroom was ice coldLožnice byla ledově studená
but the fire was burning still.ale oheň stále hořel.
The blinding light,Oslepující světlo,
the Family Ghost had risen again.Rodinný duch opět povstal.

The Ghost!Duch!

„Don't be scared, don't be scared now my friend!„Neboj se, nebuď vystrašený můj příteli!
I am Count de LaFey.Jsem Hrabě de LaFey.
let me take you to the crypt down below Nech mě vzít Tě dolů do hrobky,
where Abigail rests.“ kde odpočívá Abigail.“

„Let Miriam sleep,„Nech Miriam spát,
she never would understand.nikdy by to nepochopila.
Now come let us go, Nyní pojďme,
it's time to know.“přišel čas poznání.“

„Beware of the slippery stairs,„Pozor na kluzké schody,
you could easily fall and break your neck.mohl by jsi snadno spadnout a zlomit si vaz.
Hand me that torch and I will lead the way Dej mi pochodeň a já půjdu napřed
to the secret in the dark.“vstříc tajemství ve tmě.“

„Take a look into the vault,„Nakoukni do hrobky.
The sarcophagus of a child.Sarkofág dítěte.
Abigail has been in here forAbigail zde dlela
years and years, stillborn.“roky a roky, mrtvě narozená.“

Born!Narozená!

„The spirit of Abigail is inside your wife„Duch Abigail je ve Tvé ženě
and there's only one way you can stop a je jediná cesta, jak zastavit
the rebirth of Evil itself.zvovuzrození samotného zla.
You must take her life now.“Musíš jí nyní vzít život.“


The 7th Day of July 1777 (7.července 1977)

Count de LaFeyHrabě de laFey.
uncovered his cheating wife.odhalil podvádějící manželku.
9 months of loving and sharing,9 měsíců lásky a sdílení
oh it was a bastard child.Ó, bylo to nemanželské dítě
How could he have been so blind?Jak mohl být tak slepý?

"No bastard baby„Žádný bastard
will inherit what's mine".nezdědí, co patří mně.“
Another one of her affairsDalší z jejích milostných pletek
had left him in despair.ho nechaly v zoufalství

So he pushed her down the stairs to die,Tak ji strčil dolů ze schodů, aby zemřela.
"No", she cried in 1777, on the 7th Day of July.„Ne“, křičela sedmého červencového dne roku 1777.

The Countess broke her neckHraběnka si zlomila vaz
and the embryo came out dead.a plod vyšel mrtvý.
Then he burned his beloved wifePoté spálil svou milovanou ženu
and the embryo he gave a name.a plodu dal jméno.
"Abigail you must rest in shame,„Abigail, musíš odpočívat v hanbě,
rest in shame!"odpočívej v hanbě!“

Obsessed with a strange idea,Posedlý divnou představou,
he wanted to mummify the girlchtěl mumifikovat děvčátko
for the future to find, and he did., aby ji uchoval pro budoucnost. A učinil tak.

So he pushed her down the stairs to die,Tak ji strčil dolů ze schodů, aby zemřela.
"No", she cried in 1777, on the 7th Day of July.„Ne“, křičela sedmého červencového dne roku 1777.


Omens (Znamení)

Nobody's inside the churchKostel je prázdný,
but the bell is ringingale zvon zvoní
and for no reason the flowers are dying.a květiny vadnou bez příčiny.

Deadly omens...Smrtící znamení...

Inside the mansion the air is unbearable,Uvnitř panství je nesnesitelný vzduch,
a rotten smell,hnilobný zápach
and in the dining room the table is set for three.a v jídelně je stůl prostřený pro tři osoby.

Deadly omens...Smrtící znamení...

"Miriam, come here and see what I've found, it's moving. „Miriam, pojď sem a podívej se, co jsem objevil, hýbá se to.
An empty cradle swaying in the air.Prázdná kolébka houpající se ve vzduchu.
I did not bring it in here, did you?".Já to sem nepřinesl. Ty snad?“

Deadly omens...Smrtící znamení...


The Possession (Posedlost)

On the very next morning,Hned příští ráno,
when the mist was eaten away by the sun,když slunce rozpustilo mlhu,
Miriam grew hour by hourMiriam rostla hodinu od hodiny
and Jonathan he cried.a Jonathan plakal.
He knew the ghost had been telling the truth!Věděl, že duch říkal pravdu!
So this was 9,Takže to bylo 9,
the pregnancy would not last overnight.těhotenství netrvá přes noc.

Oh she started singing a lullaby,Ach, začala zpívat ukolébavku,
rocking the cradle againkolébku znovu rozhoupala.
And then she said:A pak řekla:
"I'm having your baby my love."„Mám Tvé dítě, lásko moje.“
But it wasn't love, oh no.Ale nebyla to láska, ach ne.
She was possessed and he knew!Byla posedlá a on to věděl!

"I will get what is rightfully mine..."„Dostanu, co mi právem patří...“

Speaking with different tongues,Mluvíc různými jazyky,
Miriam was eaten alive from inside,Miriam byla zaživa zevnitř sžírána.
again she said:Znovu řekla:
"I'm having your baby my love".„Mám tvé dítě, lásko moje...“
But it wasn't love, oh no,Ale to nebyla láska, ach ne,
she was possessed.byla posedlá...
Possessed!Posedlá!


Abigail

"Abigail, I know you're „Abigail, vím, že
in control of her brain, Abigail!ovládáš její mozek, Abigail.
And I know that you're the oneVím také, že jsi to ty,
that's speaking through her, Abigail."kdo mluví skrze ní, Abigail.“
"Miriam can you hear me?".„Miriam, slyšíš mě?“

"I am alive inside your wife,„Jsem naživu uvnitř Tvé ženy.
Miriam's dead, I am her head."Miriam je mrtvá, já jsem její hlava.“

"I am alive inside your wife,„Jsem naživu uvnitř Tvé ženy.
Miriam's dead, I am her head."Miriam je mrtvá, já jsem její hlava.“

"Abigail, don't you think I know„Abigail, nemysli si, že nevím
what you've done, Abigail.co jsi provedla, Abigail
I'll get a priest,Přivedu kněze,
he will know how to get her soul back". on bude vědět, jak přivést její duši zpět.“

"Oh Jonathan, this is Miriam,„Ó Jonathane, tady je Miriam.
our time is out, remember the stairs,Náš čas je pryč, Pamatuj, že schody
the only way".jsou jediná cesta.

"Abigail, nothing I can do„Abigail, nemůžu dělat nic jiného,
but give in! Abigailnež se vzdát, Abigail.
follow me to the crypt!Následuj mne do hrobky.
Abigail, you ought to be rebornAbigail, měla by ses se znovu zrodit
where you died, Abigail".tam, kde jsi zemřela, Abigail.“

"Jonathan, I agree, yes I do".„Jonathane, já souhlasím... Ano, souhlasím.“
"I am alive inside your wife,„Jsem naživu uvnitř Tvé ženy.
Miriam's dead, I am her head,Miriam je mrtvá, já jsem její hlava.
soon I'll be free!."brzy budu volná!!!“


Black Horsemen (Černí jezdci)

So there they stood at the top of the stairs,Tak tam stáli na vrcholu schodů,
Miriam in the mood, Jonathan was scaredMiriam rozjařená, Jonathan vystrašený.
Gazing into the dark, Jonathan saw the star.Hledíc do tmy, Jonathan uviděl hvězdu.

For a second he turned his backNa vteřinu se otočil zády
and she was there like a ghost,a ona tam byla jako duch,
she pushed him hard and cleanshodila ho tvrdě a čistě
to the bottom of the stairs.dolů ze schodů

"Now we're finally alone, Miriam,„Teď jsme konečně sami, Miriam,
Abigail is here to stay".Abigail zde zůstane.“

The birth of AbigailZrození Abigail
would soon be realized, se brzy uskuteční,
the second comingDruhý příchod
of a Devil in disguise.Ďábla v přestrojení.

The moon did not shine,Měsíc nesvítil,
it was darker than ever before.bylo temněji než kdy předtím..
On this sacred night the soul ofTéto posvátné noci
Miriam was crying out in pain.duše Miriam vykřikla v bolesti,
Remembering the day, arrival in the rain.vzpomínajíc na den, kdy přijeli v dešti.

The pain of labour was so strong that Miriam died,Porodní bolesti byly tak silné, že Miriam zemřela.
The final seeing was a pair of yellow eyes.Její poslední pohled byl pár žlutých očí.
You can still hear her screamingMůžete stále slyšet její křik,
if you're walking the stairs in July.když jdete v červenci po schodech.

Riding from beyond,Jedouc z dáli,
the 7 Horsemen would arrive before the dawn.sedm jezdců dorazilo před úsvitem.
Servants of the CountPočet služebnictva
when Abigail was born the first time.v den kdy se Abigail poprvé narodila.

Oh no, they found her in the sarcophagus.Ach né... našli ji v sarkofágu.
Baby Abigail was eating, oh I can not tell you.Děťátko Abigail jedlo, ach nemůžu Vám to říct.
"Take her and bring her to the chapel in the forest.„Vem ji a přines do kaple v lese.
So go now, the ceremony and the coffin's waiting".Tak už běž, obřad a rakev čekají.“

The Black Horsemen!Černí jezdci!
That's the end of another lullaby,To je konec další ukolébavky,
time has come for me to say Goodnight.je čas popřát dobrou noc.